โทรศัพท์ : +662 630 4600 - 1       
   
  •  
 
วันชาติอินเดีย
 

อินเดียได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในวันที่ 26 มกราคม 1950 อินเดียจึงได้ถือเอาวันนั้นเป็นวันชาติ (Republic Day of India) ที่อินเดียได้รับการสถาปนาเป็นสาธารณรัฐอย่างสมบูรณ์