โทรศัพท์ : +662 630 4600 - 1       
   
  •  
 
สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ซิงเย วังชุก พระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา
 

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ซิงเย วังชุก เป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรภูฎาน รัชกาลที่ 4 แห่งราชวงศ์วังชุก และพระองค์ยังถูกขนานนามให้เป็นกษัตริย์ของประชาชน ผู้ทรงมีสายพระเนตรที่ยาวไกล ครั้นสมัยพระองค์ยังเยาว์วัย พระองค์ทรงเสด็จไปกับท่านพ่อหรือรัชกาลที่ 3 เพื่อเยี่ยมเยือนประชาชนในเกือบทุกพื้นที่ของประเทศภูฏาน ซึ่งสร้างความประทับใจให้ชาวภูฏานเป็นอย่างมาก การเสด็จเยือนประชาชนแบบคู่ของกษัตริย์และราชโอรสจึงกลายเป็นภาพติดตา แม้ในสมัยนี้ก็ยังสามารถเห็นรัชการที่ 4 และ 5 ออกเยี่ยมประชาชนของพระองค์พร้อมๆกันอีกด้วย

 

ในปี ค.ศ. 1972 พระองค์ถูกแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองแห่งตรองซา หรือ เป็นตำแหน่งมกุฎราชกุมาร และไม่นานภูฏานทั้งประเทศก็ได้ประกาศให้สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ซิงเย วังชุก ขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ผู้ที่มีพระชนมพรรษาเพียง 16 พรรษา

 

รัชการที่ 4 ถือเป็นพระมหากษัตริย์แห่งการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นโครงการสร้างถนน สะพาน โรงเรียน โรงพยาบาล หรือแม้แต่การพัฒนาการเกษตรกรรมในเขตทุรกันดารของประเทศ รวมไปถึงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานน้ำ และการนำโทรคมนาคมแบบดิจิตอลมาใช้ในประเทศอีกด้วย ด้วยพระปรีชาสามารถเหล่านี้จึงทำให้ สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ซิงเย วังชุก เป็นที่รักใคร่ของประชาชนทั้งประเทศ ถึงแม้พระองค์จะสละราชบัลลังก์ไปแล้วก็ตามแต่ก็ไม่ได้ทำให้ประชาชนรักพระองค์น้อยไปกว่าเดิมเลย

 

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ซิงเย วังชุก ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา ในโอกาสนี้ภูฏานแอร์ไลน์ ประเทศไทย  และ โอ เอ็ม จี เอ็กซ์พีเรียนซ์ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้แก่ประชาชนชาวภูฏานยิ่งยืนนาน

 

ข้อแนะนำ วันสำคัญอื่นๆในการท่องเที่ยวภูฏาน

17 ธันวาคม - วันชาติภูฏาน